584 Slowly, Charlie Red! 1
584 Slowly, Charlie Red! 2

Slowly, Charlie Red! Pump slowly and then ride slowly. We enjoy watching you.